• Zásady spracúvanie osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR •

 S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len „Nariadenie“).

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s  ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.


PREVÁDZKOVATEĽ:
                                 

Obchodné meno: V&K s. r. o.
Sídlo:
Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23795/R
IČO: 45 926 077                                  

(ďalej v texte zásad len ako „prevádzkovateľ“ )


KONTAKTNÉ ÚDAJE:

 • kontaktná osoba, ktorá má dohľad nad spracúvaním osobných údajov a je oprávnená vybavovať žiadosti a poskytovať informácie k uplatňovaniu práv dotknutých osôb

Meno a priezvisko: Katarína Katerinčinová
Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom

 • kontaktná osoba pre hlásenie bezpečnostných incidentov

Meno a priezvisko: Katarína Katerinčinová
Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)


ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Právnym základom spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií  sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

 • a) Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je dobrovoľný súhlasso spracúvaním osobných údajov
 • b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 • c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR
 • d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, – podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR
 • e) ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.


PREHLÁSENIE:

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.
 • Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.


PLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“/:


VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME NA NASLEDOVNÉ ÚČELY:

1. Informácie pre ZÁKAZNÍKOV NAKUPUJÚCICH PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Neregistrovaný zákazník

ZÁKAZNÍCI NAKUPUJÚCI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu,
 • b) objednanie a predaj tovaru v prospech inej fyzickej osoby,
 • c) realizácia platby za produkt,
 • d) poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom.


Okruh dotknutých osôb
:

 • a) zákazník – fyzická osoba,
 • b) fyzická osoba, v prospech ktorej je objednaný tovar (adresát tovaru alebo služby),
 • c) zákazník,
 • d) zákazník.


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 • a) titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • b) titul, meno, priezvisko, adresa dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • c) meno, priezvisko, číslo účtu,
 • d) meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností a Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva a je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku – dodanie objednaného tovaru zákazníkovi, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a  zastupuje ju iná  fyzická osoba, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.
 • b) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje. Zmluvnou stranou je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a v jej mene vystupuje za účelom plnenia zmluvného vzťahu iná fyzická osoba na základe osobitného oprávnenia, pričom dotknutá osoba  takéto spracúvanie môže primerane očakávať.
 • c) Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom a  čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností.
 • d) Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu:
  • Zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode
  • Zákon č.452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
  • Zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • b) Objednanie a predaj tovaru v prospech inej osoby:
  • spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.
 • c) Realizácia platby za produkt
  • zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty,
  • zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve,
  • Zákon č. 289/200á Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správa daní a poplatkov a o zmenách s sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • d) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
  • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ hostingu pre e-shop a šablóny pre e-shop,
 • poskytovateľ webhostingu a platformy pre e-mailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ ekonomického softvéru,
 • poskytovateľ bankových služieb,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,
 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ a iný oprávnený subjekt na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) účtovníčka, s. r. o. ,  Trnavská cesta 177/82, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 283 641, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 74761/B,


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • a) spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Oprávnený záujem  prevádzkovateľa je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s dotknutou osobou
 • b) spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Oprávnený záujem  prevádzkovateľa je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje
 • c) spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľ nevykonáva
 • d) spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zefektívnenia komunikácie so zákazníkmi a ľahšieho prístupu k údajom zákazníkov


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 • a) počas obdobie plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty zakúpeného tovaru
 • b) do naplnenia účelu spracúvania,
 • c) po dobu stanovenú v  zákonnom predpise, a to 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú v súlade so zákonom č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Účtovné dokumenty sa likvidujú v súlade so Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • d) počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty zakúpeného tovaru.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKOM

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) Spracúvanie osobných údajov zákazníkov prevádzkovateľa za účelom vedenia agendy zákazníkov na obchodné účely, konkrétne na účely evidencie a spracovania obchodných prípadov a súvisiacich informácií.
 • b) Evidencia kontaktných údajov zákazníkov,  ich kontaktných osôb, zamestnancov zákazníkov v systéme  prevádzkovateľa a ich kontaktovanie.


Okruh dotknutých osôb
:

 • fyzické osoby nepodnikatelia (FO) a ich kontaktné osoby, resp. zástupcovia.


Kategória osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje fyzických osôb (FO) napr. identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail, identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa,  telefónne číslo, e-mail.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnení zmluvného vzťahu, ak zmluvnou stranou je FO, ktorá je zmluvnou stranou, zastupuje iná FO, pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.


– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
5 rokov od poslednej obchodnej aktivity.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

REKLAMÁCIA (fyzické osoby)

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.


Kategória  dotknutých osôb
:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.


Dotknuté osoby:

Fyzická osoba alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľa.


Kategória/rozsah osobných údajov
:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností napr. meno, priezvisko, adresa, adresa bydliska, kontaktné údaje  – telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva:

 • plnenie zákonnej povinnosti predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; informovanie zákazníka o vybavení reklamácie a jeho spokojnosť s priebehom vybavenia reklamácie.
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia, aby Prevádzkovateľ mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby.  (záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru zákazníkom, ale neplynie v období, počas ktorého zákazník nemá reklamovaný tovar k dispozícii, teda počas vybavovania reklamácie. Dĺžka všeobecnej záručnej doby je 24 mesiacov. Ihneď ako záručná doba uplynie, Prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka, ktorý tovar reklamoval odstráni (zlikviduje).


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SŤAŽNOSŤ

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie sťažnosti a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.


Kategória  dotknutých osôb
:

Osoba podávajúca sťažnosť.


Dotknuté osoby:

Právnické osoby, štatutárne orgány, obchodní zástupcovia a zamestnanci odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov, fyzické osoby odberatelia.


Kategória osobných údajov
:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje – telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, ďalšie osobné údaje zistené, alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
3 roky nasledujúce po dni uplatnenia sťažnosti.

 
Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely vybavovania sťažnosti a vedenia s tým súvisiacich zákonných evidencií je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účely spracovania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • b) Vedenie účtovnej agendy,
 • c) Fakturácia dotknutých osôb,
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.


Kategória dotknutých osôb
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu
 • štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera (klienta).


Kategória osobných údajov
rámci účelov v bodoch a) – f):

 • bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • titul, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jej IČO pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu, bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 • titul, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 • b) Vedenie účtovnej agendy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • c) Fakturácia dotknutých osôb:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva
 • b) Vedenie účtovnej agendy:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • c) Fakturácia dotknutých osôb:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ ekonomického softvéru,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb ,
 • poskytovateľ bankových služieb.


– do tretích krajín
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Príjemcovia tretie strany:

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa.


Zverejňovanie osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje sa nezverejňujú


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania osobných údajov:

15 rokov


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marketingovým obsahom, obchodných (marketingových ponúk) existujúcemu zákazníkovi, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy. 


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba – existujúci zákazník Prevádzkovateľa (príjemca e-mailu).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.

 
Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • kategória ( klient/neklient a pod.)


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 
Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ ekonomického systému,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


Zverejňovanie osobných údajov:
: osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.


Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje do podania námietky dotknutou osobou so zasielaním obchodných ponúk alebo do odhlásenia sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v e-maily,  najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Dotknutá osoba má právo namietať
ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.                


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 • d) prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 • a) štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 • b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • c) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • d) žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • a) titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 • b) titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 • c) fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 • d) meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;

 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme.
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),
  • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 • d) prístup k archívnym dokumentom :
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Občiansky zákonník (§ 40).


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia – 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

PRÁVNE NÁROKY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.


Okruh dotknutých osôb
:

Relevantné fyzické osoby – účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.


Kategória osobných údajov
:

Bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:
 

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb

 
Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Registrovaný zákazník

ZÁKAZNÍCI NAKUPUJÚCI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu,
 • b) objednanie a predaj tovaru v prospech inej fyzickej osoby,
 • c) realizácia platby za produkt,
 • d) poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom.


Okruh dotknutých osôb
:

 • a) zákazník – fyzická osoba,
 • b) fyzická osoba, v prospech ktorej je objednaný tovar (adresát tovaru alebo služby),
 • c) zákazník,
 • d) zákazník.


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • a) titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • b) titul, meno, priezvisko, adresa dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • c) meno, priezvisko, číslo účtu,
 • d) meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností a Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva a je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku – dodanie objednaného tovaru zákazníkovi, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a  zastupuje ju iná  fyzická osoba, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.
 • b) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje. Zmluvnou stranou je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a v jej mene vystupuje za účelom plnenia zmluvného vzťahu iná fyzická osoba na základe osobitného oprávnenia, pričom dotknutá osoba  takéto spracúvanie môže primerane očakávať.
 • c) Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom a  čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností.
 • d) Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu:
  • Zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode
  • Zákon č.452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
  • Zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • b) Objednanie a predaj tovaru v prospech inej osoby:
  • spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.
 • c) Realizácia platby za produkt
  • zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty,
  • zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve,
  • Zákon č. 289/200á Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správa daní a poplatkov a o zmenách s sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • d) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
  • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ hostingu pre e-shop a šablóny pre e-shop,
 • poskytovateľ webhostingu a platformy pre e-mailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ ekonomického softvéru,
 • poskytovateľ bankových služieb,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,
 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ a iný oprávnený subjekt na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) účtovníčka, s. r. o. ,  Trnavská cesta 177/82, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 283 641, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 74761/B,


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • a) spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Oprávnený záujem  prevádzkovateľa je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s dotknutou osobou
 • b) spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Oprávnený záujem  prevádzkovateľa je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje
 • c) spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľ nevykonáva
 • d) spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zefektívnenia komunikácie so zákazníkmi a ľahšieho prístupu k údajom zákazníkov


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 • a) počas obdobie plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty zakúpeného tovaru
 • b) do naplnenia účelu spracúvania,
 • c) po dobu stanovenú v  zákonnom predpise, a to 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú v súlade so zákonom č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Účtovné dokumenty sa likvidujú v súlade so Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • d) počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty zakúpeného tovaru.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKOM

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) Spracúvanie osobných údajov zákazníkov prevádzkovateľa za účelom vedenia agendy zákazníkov na obchodné účely, konkrétne na účely evidencie a spracovania obchodných prípadov a súvisiacich informácií.
 • b) Evidencia kontaktných údajov zákazníkov,  ich kontaktných osôb, zamestnancov zákazníkov v systéme  prevádzkovateľa a ich kontaktovanie.


Okruh dotknutých osôb
:

 • fyzické osoby nepodnikatelia (FO) a ich kontaktné osoby, resp. zástupcovia.


Kategória osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje fyzických osôb (FO) napr. identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail, identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa,  telefónne číslo, e-mail.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnení zmluvného vzťahu, ak zmluvnou stranou je FO, ktorá je zmluvnou stranou, zastupuje iná FO, pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
5 rokov od poslednej obchodnej aktivity.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA V E-SHOPE (súhlas fyzickej osoby nepodnikateľa)

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: registrácia v e-shope, vytvorenie zákazníckeho účtu a prihlásenie sa do zákazníckeho účtu.


Okruh dotknutých osôb
: fyzická osoba nepodnikateľ (kupujúci – spotrebiteľ).


Kategória osobných údajov
: Bežné osobné údaje. 


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
: krstné meno a priezvisko, dodacia/fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas dotknutej osoby.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu pre e-shopu
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom – administrátor pre e-shop
 • Poskytovateľ opensource publikačného systému CMC pre tvorbu webovej stránky(e-shop).
 • Technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom – administrátor pre e-shop (sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Shoptet, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 28 935 675 – poskytovateľ opensource publikačného systému CMC pre tvorbu webovej stránky(e-shop),
 • Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, IČO: 52 486 567 – poskytovateľ hostingu pre elektronický obchod a poskytovateľ domény pre elektronický obchod.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sú spracúvané počas platnosti udeleného súhlasu. Platnosť udeleného súhlasu trvá do jeho  odvolania  dotknutou osobou, počas trvania registrácie, maximálne  5 rokov od jeho udelenia.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. 


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.


Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo zrušením registrácie priamo v zákazníckom účte.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

REKLAMÁCIA (fyzické osoby)

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.


Kategória  dotknutých osôb
:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.


Dotknuté osoby:

Fyzická osoba alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľa.


Kategória/rozsah osobných údajov
:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností napr. meno, priezvisko, adresa, adresa bydliska, kontaktné údaje  – telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva:

 • plnenie zákonnej povinnosti predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; informovanie zákazníka o vybavení reklamácie a jeho spokojnosť s priebehom vybavenia reklamácie.
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia, aby Prevádzkovateľ mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby.  (záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru zákazníkom, ale neplynie v období, počas ktorého zákazník nemá reklamovaný tovar k dispozícii, teda počas vybavovania reklamácie. Dĺžka všeobecnej záručnej doby je 24 mesiacov. Ihneď ako záručná doba uplynie, Prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka, ktorý tovar reklamoval odstráni (zlikviduje).


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SŤAŽNOSŤ

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie sťažnosti a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.


Kategória  dotknutých osôb
:

Osoba podávajúca sťažnosť.


Dotknuté osoby:

Právnické osoby, štatutárne orgány, obchodní zástupcovia a zamestnanci odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov, fyzické osoby odberatelia.


Kategória osobných údajov
:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje – telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, ďalšie osobné údaje zistené, alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
3 roky nasledujúce po dni uplatnenia sťažnosti.

 
Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely vybavovania sťažnosti a vedenia s tým súvisiacich zákonných evidencií je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účely spracovania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • b) Vedenie účtovnej agendy,
 • c) Fakturácia dotknutých osôb,
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.


Kategória dotknutých osôb
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu
 • štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera (klienta).


Kategória osobných údajov
rámci účelov v bodoch a) – f):

 • bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • titul, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jej IČO pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu, bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 • titul, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 • b) Vedenie účtovnej agendy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • c) Fakturácia dotknutých osôb:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva
 • b) Vedenie účtovnej agendy:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • c) Fakturácia dotknutých osôb:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ ekonomického softvéru,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb ,
 • poskytovateľ bankových služieb.


– do tretích krajín
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Príjemcovia tretie strany:

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa.


Zverejňovanie osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje sa nezverejňujú


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania osobných údajov:

15 rokov


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 • d) prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 • a) štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 • b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • c) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • d) žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • a) titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 • b) titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 • c) fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 • d) meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;

 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme.
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),
  • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 • d) prístup k archívnym dokumentom :
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Občiansky zákonník (§ 40).


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia – 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marketingovým obsahom, obchodných (marketingových ponúk) existujúcemu zákazníkovi, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy. 


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba – existujúci zákazník Prevádzkovateľa (príjemca e-mailu).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.

 
Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • kategória ( klient/neklient a pod.)


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 
Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ ekonomického systému,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


Zverejňovanie osobných údajov:
: osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.


Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje do podania námietky dotknutou osobou so zasielaním obchodných ponúk alebo do odhlásenia sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v e-maily,  najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Dotknutá osoba má právo namietať
ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.                


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

PRÁVNE NÁROKY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.


Okruh dotknutých osôb
:

Relevantné fyzické osoby – účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.


Kategória osobných údajov
:

Bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:
 

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb

 
Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

2. Informácie pre ZÁKAZNÍKOV

PRECVIČOVANIE TVÁROVEJ JÓGY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Precvičovanie tvárovej jógy


Okruh dotknutých osôb
:

 • fyzické osoby


Kategória osobných údajov
:

bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • Zákazníci – fyzické osoby – bežné osobné údaje (kontaktné údaje a identifikačné údaje FO: titul, meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mailová adresa, bankové údaje a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 Zákona o ochrane osobných údajov)


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru).

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnení zmluvného vzťahu (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávnenia alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou, zastupuje iná FO), pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ služieb verejnej mobilnej siete
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu

 
Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

5 rokov od poslednej obchodnej aktivity. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

PRECVIČOVANIE ZUMBY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Precvičovanie zumby


Okruh dotknutých osôb
:

 • fyzické osoby


Kategória osobných údajov
:

bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • Zákazníci – fyzické osoby – bežné osobné údaje (kontaktné údaje a identifikačné údaje FO: titul, meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mailová adresa, bankové údaje a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 Zákona o ochrane osobných údajov)


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb a/alebo tovaru).

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnení zmluvného vzťahu (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávnenia alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou, zastupuje iná FO), pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ služieb verejnej mobilnej siete
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu

 
Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

5 rokov od poslednej obchodnej aktivity. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) Spracúvanie osobných údajov zákazníkov prevádzkovateľa za účelom vedenia agendy zákazníkov na obchodné účely, konkrétne na účely evidencie a spracovania obchodných prípadov a súvisiacich informácií.
 • b) Evidencia kontaktných údajov zákazníkov,  ich kontaktných osôb, zamestnancov zákazníkov v systéme  prevádzkovateľa a ich kontaktovanie.


Okruh dotknutých osôb
:

 • fyzické osoby (FO) a ich kontaktné osoby, resp. zástupcovia,
 • právnické osoby(PO), samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a ich kontaktné osoby, resp. zástupcovia.


Kategória osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

v rámci účelu v bode a):

 • identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail
 • kontaktné údaje a identifikačné údaje PO: obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, údaje o kontaktnej osobe v rozsahu mena, priezviska a tel. č. alebo e-mailu a iné relevantné údaje)bežné osobné údaje (obchodné meno, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.


v rámci účelu v bode b):

 • identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa
 • kontaktné údaje a identifikačné údaje PO: obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, bankové spojenie a údaje o kontaktnej osobe v rozsahu mena, priezviska a tel. č. alebo e-mailu a iné relevantné údaje).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

v rámci účelov v bodoch a) – b):

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

v rámci účelu v bode a):

 • Sprostredkovateľ na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – poskytovateľ služieb v oblasti informačných technológií.


v rámci účelu v bode b):

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu
 • poskytovateľ ekonomického software


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
5 rokov po ukončení diela.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účely spracovania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • b) Vedenie účtovnej agendy,
 • c) Fakturácia dotknutých osôb,
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.


Kategória dotknutých osôb
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu
 • štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera (klienta).


Kategória osobných údajov
rámci účelov v bodoch a) – f):

 • bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • titul, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jej IČO pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu, bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 • titul, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 • b) Vedenie účtovnej agendy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • c) Fakturácia dotknutých osôb:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva
 • b) Vedenie účtovnej agendy:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • c) Fakturácia dotknutých osôb:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • d) Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • e) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • f) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ ekonomického softvéru,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb ,
 • poskytovateľ bankových služieb.


– do tretích krajín
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Príjemcovia tretie strany:

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa.


Zverejňovanie osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • osobné údaje sa nezverejňujú


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa
v rámci účelov v bodoch a) – f):

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania osobných údajov:

15 rokov


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • prijímanie a evidencia žiadostí o vystavenie nezáväznej cenovej ponuky,
 • vystavenie nezáväznej cenovej ponuky na žiadosť dotknutej osoby.


Kategória  dotknutých osôb/dotknutá osoba
:

 • fyzická osoba nepodnikateľ – potenciálny zákazník,
 • fyzická osoba podnikateľ ( SZČO) – potenciálny zákazník,
 • právnická osoba (PO) ­– potenciálny zákazník
 • štatutárny orgán, kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho zákazníka.


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dodacia adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty fyzickej osoby nepodnikateľa (FO),
 • identifikačné a fakturačné údaje právnickej osoby (PO) alebo fyzickej osoby podnikateľa (SZČO) a osobné  údaje osoby oprávnenej konať v ich mene (meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo na pracovisko, adresa elektronickej pošty na pracovisko a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ ekonomického softvéru pre vystavovanie cenových ponúk.


Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné a dozorné orgány SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi).

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 • žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku Prevádzkovateľ uchováva  po  nevyhnutnú dobu do  naplnenia účelu spracúvaniaj.do vystavenia cenovej ponuky.
 • vystavená nezáväzná cenová ponuka je Prevádzkovateľom uchovávaná po dobu platnosti cenovej ponuky. V prípade uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy Prevádzkovateľ cenovú ponuku uchováva v účtovnej agende po dobu 15 rokov.

 
Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu cenovú ponuku vystaviť.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

REKLAMÁCIA (fyzické osoby)

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.


Kategória  dotknutých osôb
:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.


Dotknuté osoby:

Fyzická osoba alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľa.


Kategória/rozsah osobných údajov
:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností napr. meno, priezvisko, adresa, adresa bydliska, kontaktné údaje  – telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva:

 • plnenie zákonnej povinnosti predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; informovanie zákazníka o vybavení reklamácie a jeho spokojnosť s priebehom vybavenia reklamácie.
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia, aby Prevádzkovateľ mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby.  (záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru zákazníkom, ale neplynie v období, počas ktorého zákazník nemá reklamovaný tovar k dispozícii, teda počas vybavovania reklamácie. Dĺžka všeobecnej záručnej doby je 24 mesiacov. Ihneď ako záručná doba uplynie, Prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka, ktorý tovar reklamoval odstráni (zlikviduje).


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

POHĽADÁVKA

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • správa pohľadávok


Kategória  dotknutých osôb/dotknuté osoby
:

 • osoba, ktorej vznikla povinnosť uhradiť pohľadávku,
 • štatutárny orgán, zástupca odberateľa,
 • zamestnanec odberateľa,
 • kontaktná osoba odberateľa


Kategória osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje

 
Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.)
 • meno, priezvisko fyzickej osoby odberateľa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa).


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ fakturačné softvéru,
 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):


Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu sa archivujú po dobu 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy pohľadávok je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SŤAŽNOSŤ

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie sťažnosti a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.


Kategória  dotknutých osôb
:

Osoba podávajúca sťažnosť.


Dotknuté osoby:

Právnické osoby, štatutárne orgány, obchodní zástupcovia a zamestnanci odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov, fyzické osoby odberatelia.


Kategória osobných údajov
:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje – telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, ďalšie osobné údaje zistené, alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
3 roky nasledujúce po dni uplatnenia sťažnosti.

 
Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely vybavovania sťažnosti a vedenia s tým súvisiacich zákonných evidencií je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marketingovým obsahom, obchodných (marketingových ponúk) existujúcemu zákazníkovi, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy. 


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba existujúci zákazník Prevádzkovateľa (príjemca e-mailu).
 • právnická osoba existujúci zákazník Prevádzkovateľa (príjemca e-mailu)
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca e-mailu).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam osobných údajov
:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • kategória ( klient/neklient a pod.)


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ ekonomického systému,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)


Zverejňovanie osobných údajov:
: osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.


Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje do podania námietky dotknutou osobou so zasielaním obchodných ponúk alebo do odhlásenia sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v e-maily,  najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Dotknutá osoba má právo namietať
ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.


Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu
, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.


Prevádzkovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.                


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

PRÁVNE NÁROKY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.


Okruh dotknutých osôb
:

Relevantné fyzické osoby – účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.


Kategória osobných údajov
:

Bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:
 

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 • d) prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 • a) štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 • b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • c) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • d) žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • a) titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 • b) titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 • c) fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 • d) meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;


Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme.
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),
  • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 • d) prístup k archívnym dokumentom :
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Občiansky zákonník (§ 40).


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia – 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

MARKETINGOVÁ PROPAGÁCIA - PREZENTAČNÉ VIDEO NAHRÁVKY, AUDIO NAHRÁVKY A FOTOGRAFIE

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY S VYHOTOVOVANÍM A ZVEREJŇOVANÍM PREZENTAČNÝCH VIDEO NAHRÁVOK, AUDIO NAHRÁVOK A FOTOGRAFIÍ

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: prezentácia aktivít a činnosti spoločnosti zverejňovaním prezentačných video nahrávok a prezentačných fotografií prostredníctvom webového sídla www.faceyogaskatkou.sk Prevádzkovateľa a/alebo prostredníctvom sociálnej sieti Facebook: FACE YOGA s Katkou – Krajšia s Katkou a ZUMBA s Katkou – Považská Bystrica, Udiča a Instagram: face_gym_s_katkou


Kategória dotknutých osôb
: fyzické osoby, ktoré udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • fotografia súvisiaca s pôsobením u Prevádzkovateľa zachytávajúca dotknutú fyzickú osobu, ktorá je rozpoznateľne vyobrazená na fotografiách/obrazových záznamoch.
 • video nahrávka súvisiaca s pôsobením u Prevádzkovateľa zachytávajúca dotknutú fyzickú osobu, ktorá je rozpoznateľne vyobrazená vo video nahrávkach/filmových záznamoch.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu
:

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ IT služieb – technickej správy webovej stránky a IT zariadení,
 • spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • iné médiá na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Zverejňovanie osobných údajov:
fotografia, video nahrávka a audio nahrávka sa môžu zverejňovať na webovej stránke Prevádzkovateľa a iných médiách za účelom prezentácie aktivít a činností spoločnosti.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na vyššie uvedené účely  bude spracúvať do odvolania súhlasu dotknutej osoby, maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý, doručením  písomnej alebo elektronickej  žiadosti na uvedené kontaktné údaje.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

MARKETINGOVÁ PROPAGÁCIA - REFERENČNÉ VIDEO NAHRÁVKY, AUDIO NAHRÁVKY A FOTOGRAFIE

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY S VYHOTOVOVANÍM A  ZVEREJŇOVANÍM REFERENČNÝCH  FOTOGRAFIÍ , VIDEO NAHRÁVOK  A AUDIO NAHRÁVOK

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:


Kategória dotknutých osôb
v rámci účelov v bodoch a) – b): klient,  účastník kurz, modulu alebo workshopu, ktorý udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Kategória osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – b): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov

 • a) referenčná fotografia – obrazový záznam súvisiaci s dodanou službou,
 • b) referenčná video nahrávka – filmový záznam súvisiaci s dodanou službou,


Zákonnosť spracúvania osobných
údajov: právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách v rámci účelov uvedených v bodoch a) – b) je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – b)): spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu
v rámci účelov v bodoch a) – b): 

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ IT služieb – technickej správy webovej stránky a IT zariadení,
 • spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • iné médiá na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín v rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

 • a) osobné údaje v rozsahu referenčné fotografie (obrazové záznamy) klienta sa môžu zverejňovať na webovej stránke za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych klientov a ukázanie výsledkov a kvality vlastnej práce/poskytovaných služieb.
 • b) osobné údaje v rozsahu referenčné video nahrávky (filmové záznamy) klienta sa môžu zverejňovať na webovej stránke za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely aktivít a činností prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych klientov a ukázanie výsledkov a kvality vlastnej práce/ poskytovaných služieb.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa
v rámci účelov v bodoch a) – b): spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na vyššie uvedené účely  bude spracúvať do odvolania súhlasu dotknutej osoby, maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý, doručením  písomnej alebo elektronickej  žiadosti na uvedené kontaktné údaje.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
v rámci účelov v bodoch a) – b): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

MARKETINGOVÁ PROPAGÁCIA - SKÚSENOSTI KLIENTA

SÚHLAS KLIENTA  SO ZVEREJŇOVANÍM SKÚSENOSTI

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: zverejňovanie skúsenosti klienta s poskytnutou službou prostredníctvom webového sídla www.faceyogaskatkou.sk Prevádzkovateľa a/alebo prostredníctvom sociálnej sieti Facebook: FACE YOGA s Katkou – Krajšia s Katkou a ZUMBA s Katkou – Považská Bystrica, Udiča a Instagram: face_gym_s_katkou


Kategória dotknutých osôb
: fyzická osoba klient, ktorý  poskytol Prevádzkovateľovi svoju skúsenosť s poskytnutou službou a udelil  Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so zverejnením tejto skúsenosti na webovom sídle a/alebo sociálnych sieťach Prevádzkovateľa.


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
: titul, meno, priezvisko, skúsenosť klienta s poskytnutou službou.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu
:

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ IT služieb – technickej správy webovej stránky a IT zariadení,
 • spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • iné médiá na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje v rozsahu  titul, meno, priezvisko, skúsenosť  klienta s poskytnutou službou sa môžu zverejňovať na webovom sídle  a/alebo sociálnej sieti Prevádzkovateľa.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľ nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na vyššie uvedené účely  bude spracúvať do odvolania súhlasu dotknutej osoby, maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý, doručením  písomnej alebo elektronickej  žiadosti na uvedené kontaktné údaje.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

3. Informácie pre NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY 

INTERNETOVÁ STRÁNKA UMIESTNENÁ NA DOMÉNE „faceyogaskatkou.sk“

Účely spracovania osobných údajov:

 • všeobecná administratíva internetovej stránky,
 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie pohodlného používania webovej stránky,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.


Kategória dotknutých osôb
: používateľ internetovej  stránky www.faceyogaskatkou.sk


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam osobných údajov:
pri prístupe a používaní  internetovej stránky www.faceyogaskatkou.sk   sú zhromažďované osobné údaje, ktoré prehliadač používateľa automaticky prenáša na  server internetovej stránky. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu návštevníka a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • online identifikátor pridelený dotknutej osobe – IP adresa použitého koncového zariadenia,
 • údaje o aktivite na webovej stránke alebo preferenciách dotknutej osoby v online prostredí napr. dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru,
 • použitý prehliadač, prípadne operačný systém,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Spracovanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie  internetovej stránky www.faceyogaskatkou.sk, a tým na účely  oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a  na  fungovaní internetovej stránky.

 
Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:
osobné údaje nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom.

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Doba uchovávania osobných údajov:
osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:
poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné  internetovú stránku www.faceyogaskatkou.sk navštíviť.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

KONTAKTOVANIE

Účely spracovania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté cez kontaktné údaje uvedené na webovej stránke, Prevádzkovateľ spracúva na základe  oprávneného záujmu a  za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe


Kategória dotknutých osôb
:

fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov


Kategória osobných údajov
:

bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko, e-mail, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), obsah príloh, ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ služieb verejnej mobilnej siete
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ webhostingu a domény
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu


– do tretích krajín:

osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

– do medzinárodných organizácií:

osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – oprávnený záujem prevádzkovateľa je poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.


Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania, najdlhšie po dobu 3 mesiacov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

DOPYT

Účely spracovania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté cez kontaktné údaje uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľ spracúva za účelom vypravovania cenovej ponuky na základe jej dopytu


Kategória dotknutých osôb
:

osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov


Kategória osobných údajov
:

bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko, e-mail, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), obsah príloh, ďalšie dobrovoľne  poskytnuté nepovinné osobné údaje.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. /zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou/.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ služieb verejnej mobilnej siete
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ webhostingu a domény
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu


– do tretích krajín:

osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

– do medzinárodných organizácií:

osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – oprávnený záujem prevádzkovateľa je poskytnutie reakcie na dopyt, či prípadné podnety dotknutej osobe.


Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania,  t.j. do vypracovania cenovej ponuky dotknutej osobe (Cenová ponuka sa uchováva po dobu 15 rokov v účtovnej agende)


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu cenovú ponuku vystaviť.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

4. Informácie pre ZMLUVNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV – DODÁVATEĽOV A ICH ZAMESTNANCOV, RESP. ZÁSTUPCOV

RIADENIE VZŤAHOV S DODÁVATEĽMI

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) oslovenie potenciálnych obchodných partnerov,
 • b) plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa,
 • c) vedenie evidencie obchodných partnerov dodávateľov na základe zmluvných vzťahov
 • d) vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie,
 • e) manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi,
 • f) evidencia obchodných zmlúv (nákup).


Okruh dotknutých osôb
:

 • kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho obchodného partnera dodávateľa,
 • štatutárne orgány, kontaktné osoby, zamestnanci a zmluvní zástupcovia obchodného partnera dodávateľa, príp. iné relevantné fyzické osoby.


Kategória osobných údajov
:

V rámci účelov v bodoch a) – f): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
: obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 • b) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
 • c) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
 • d) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 • e) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 • f) čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V účeloch uvedených v bodoch a) – e):

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

V účely uvedenom v bode f):

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

V účeloch uvedených v bodoch a), d), e):

 • poskytovateľ ekonomického systému,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhosting, domény,
 • poskytovateľ patformy pre emailovú komunikáciu.


V účeloch uvedených v bodoch  b), c):

 • poskytovateľ ekonomického systému.


V účely uvedenom v bode f):

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • a) oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov,
 • b) oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať,
 • c) oprávnený záujem sa nevykonáva,
 • d) osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zefektívnenia komunikácie s obchodným partnerom a ľahšieho prístupu k údajom obchodného partnera, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií,
 • e) oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov ohľadom dopytov prevádzkovateľom,
 • f) oprávnený záujem sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 • a) do naplnenia účelu alebo po dobu 3 mesiace,
 • b) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 • c) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 • d) 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity,
 • e) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 • f) 15 rokov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – f): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účely spracovania osobných údajov:

 • a) Vedenia účtovnej agendy,
 • b) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 • c) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.


Kategória dotknutých osôb
:

V rámci účelov v bodoch a) – c):

 • štatutárne orgány,
 • kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera – dodávateľa tovaru a/alebo služieb.


Kategória osobných údajov
:

V rámci účelov v bodoch a) – c): bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov:
obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo na pracovisko, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Vedenie účtovnej agendy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • b) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • c) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) Vedenie účtovnej agendy:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • b) Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • c) Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté

V rámci účelov v bodoch a) – c):

 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ účtovného softvéru,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,
 • poskytovateľ bankových služieb.


– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


V rámci účelov v bodoch a) – c):

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súd, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Colný úrad

Finančná správa


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa nezverejňujú


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – c): výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa je ak zmluvnou stranou je právnická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Doba uchovávania osobných údajov:
15 rokov

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – c): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 • d) prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 • a) štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 • b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • c) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • d) žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • a) titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 • b) titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 • c) fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 • d) meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;


Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme.
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),
  • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 • d) prístup k archívnym dokumentom :
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Občiansky zákonník (§ 40).


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia – 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

PRÁVNE NÁROKY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.


Okruh dotknutých osôb
:

Relevantné fyzické osoby – účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.


Kategória osobných údajov
:

Bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:
 

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb

 
Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

5. Informácie pre OSOBY, KTORÉ PODALI ŽIADOSŤ ALEBO UPLATNILI SVOJE PRÁVA

VYBAVOVANIE UPLATNENÝCH PRÁV A SÚVISIACE EVIDENCIE

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) uplatnené práva dotknutých osôb a vedenie s tým súvisiacich evidencií.
 • b) vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb, vedenie s tým súvisiacich evidencií.


Dotknuté osoby:
fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva.


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
: titul,  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, uplatnené právo.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Iný oprávnený subjekt:
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:
osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb pre účely prípadnej kontroly dozorného orgánu a preukázania splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 • a) 5 rokov odo dňa uplatnenia práv.
 • b) 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • a) archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 • d) prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 • a) štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 • b) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • c) odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 • d) žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
:

 • a) titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 • b) titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 • c) fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 • d) meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme.
 • c) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),
  • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 • d) prístup k archívnym dokumentom :
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Občiansky zákonník (§ 40).

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.


Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia – 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.


VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spôsob a formu spätnej reakcie:

            Odpovede na žiadosti a informácie sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ústne poskytovanie informácií je možné podmieniť preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osobných údajov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nereagovať elektronicky na správy bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Z tohto dôvodu je vhodnejšie žiadosti, v ktorých sú sprístupňované osobné údaje, vybaviť písomne do vlastných rúk, za účelom predísť situácii, kedy môže anonymná osoba vyžiadať chránené údaje o inej osobe.

 Lehotu na vybavenie žiadosti:

            V zmysle § 29 ods. 3 nového ZOOÚ je lehota na vybavovanie žiadosti dotknutých osôb jednomesačná od doručenia žiadosti. Lehotu je možné predĺžiť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení musí byť dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ako objektívny dôvod  predĺženia lehoty možno podľa zákona považovať napríklad situáciu, keď zamestnávateľ vyžiada od dotknutej osoby doplnenie nejakých informácií k posúdeniu a vybaveniu jej žiadosti, pričom doplnenie požadovaných informácií nebude vybavené obratom. Rovnako tak výskyt bezpečnostných incidentov, ktoré na istý čas paralyzovali informačné systémy zamestnávateľa a pod.

 Transparentnú informáciu o zavedení a výške poplatkov:

            Za vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od žiadateľa poplatky s tým spojené. Žiadosti dotknutej osoby a informácie sa primárne vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne. Primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady možno požadovať za druhú a ďalšiu kópiu dokumentov, ktorými zamestnávateľ plní žiadosť dotknutej osoby. Rovnako poplatok možno zaviesť aj za administratívne náklady na vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ. Opakujúca sa povaha žiadosti je taká, ktorá sa týka tých istých osobných údajov ako aj toho istého uplatňovaného práva. Opakujúcu povahu žiadosti teda nemá žiadosť podaná napríklad k právu na prístup k osobným údajom, a potom žiadosť podaná k právu na výmaz tých údajov, ktorých spracúvanie bolo zistené na základe žiadosti o právo na prístup.

Vhodné opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a opatrenia uľahčujúce výkon jej práv.

            Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vybaviť žiadosti online, pokiaľ túto možnosť uzná za najvhodnejšiu.

Výpočet práv. ktoré nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov priznáva dotknutým osobám:

            Tento výpočet práv je aplikovateľný, a dotknutá osoba si môže tieto práva u prevádzkovateľa uplatňovať len za splnenia zákonných  podmienok, ktoré sú ďalej v texte bližšie špecifikované. 

1. Právo na prístup

            Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie uvedené v informačnej povinnosti.

            Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Uplatnené právo získať kópiu o osobných údajoch nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

2. Právo na opravu

            Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

            Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, a ak:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13ods.1písm.a)alebo § 16ods.2písm.a),na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.1a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.2,
 • d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

            Prevádzkovateľ nie je povinný spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe vymazať v prípade, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
 • d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 • e) na uplatnenie právneho nároku.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

            Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

5. Právo na prenosnosť

            Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

            Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

            Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

            Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

            Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

            Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

8. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

             Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe len na právnom základe súhlasu, je povinný dotknutým osobám zabezpečiť právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na inom právnom základe ako je súhlas dotknutej osoby, táto osoba nemá právo súhlas odvolať, keďže nebol ani poskytnutý.

V prípade pochybnosti o zákonnosti spracúvania  osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov na  účely vymedzené v týchto informačných povinnostiach si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva (viď. matica právnych základov), ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ.
 

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedené kontaktné údaje:

Meno a priezvisko: Katarína Katerinčinová
Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


VZORY K UPLATNENIU PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB


MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Príloha č. 1 - REGISTRÁCIA V E-SHOPE

REGISTRÁCIA V E-SHOPE 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 


PREVÁDZKOVATEĽ:
                                 

Obchodné meno: V&K s. r. o.
Sídlo:
Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23795/R
IČO: 45 926 077


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


Zodpovedná osoba:
nie je vymenovaná.


Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov súhlas dotknutej osoby.


Účel
spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: registrácia zákazníka v e-shope.


Okruh dotknutých osôb
: registrovaný zákazník.


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné relevantné osobné údaje.

 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) súhlas dotknutej osoby.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ webhostingu pre e-shop.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo odvolať súhlas
 2. Právo na prístup
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
 6. Právo na prenosnosť
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 9. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.


Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov:
písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ okamžite povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov.  Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.


Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek
, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Príloha č. 2 - MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM - NEWSLETTER

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM
NEWSLETTER
(oprávnený záujem)

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679


PREVÁDZKOVATEĽ:
                                 

Obchodné meno: V&K s. r. o.
Sídlo:
Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23795/R
IČO: 45 926 077


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


Zodpovedná osoba:
nie je vymenovaná.


Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov oprávnený záujem.


Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marketingovým obsahom, obchodných (marketingových ponúk) – Newsletterov  existujúcemu klientovi, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy.  


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba – existujúci klient Prevádzkovateľa (príjemca Newslettera).
 • právnická osoba – existujúci klient Prevádzkovateľa (príjemca Newslettera)
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca Newslettera).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam osobných údajov
:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • kategória ( klient/neklient a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oprávnený záujem.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


Zverejňovanie osobných údajov:
: osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu klientovi, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.


Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje do podania námietky dotknutou osobou so zasielaním obchodných ponúk – Newsletterov alebo do odhlásenia sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri,  najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo na prístup
 2. Právo na opravu
 3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
 5. Právo na prenosnosť
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 8. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu


Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.


Dotknutá osoba má právo namietať
spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.


Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.


Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu
, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.


Prevádzkovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.                                                               


Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek
, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Príloha č. 3 - MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM NEWSLETTER (súhlas)

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM
NEWSLETTER
(súhlas)

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679


PREVÁDZKOVATEĽ:
                                 

Obchodné meno: V&K s. r. o.
Sídlo:
Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23795/R
IČO: 45 926 077


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


Zodpovedná osoba:
nie je vymenovaná.


Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov


Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marektingovým obsahom, obchodných (marketingových) ponúk – Newsletterov existujúcemu klientovi Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary , ktorých účelom je (napríklad) informovanie klienta o rozdielnych službách, nových službách, akciách Prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť, ktoré nesúvisia s predchádzajúcimi transakciami klienta.  Obchodné ponuky sú zasielané existujúcemu klientovi, ktorý Prevádzkovateľovi udelil svoj súhlas.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy.  


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba – existujúci klient Prevádzkovateľa, ktorý sa prihlásil k odberu Newslettera (príjemca Newslettera).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam osobných údajov
:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • dátum poskytnutia súhlasu do odberu newslettera,
 • kategória ( klient/neklient a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)


Zverejňovanie osobných údajov:
: osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu s odoberaním newsletterov, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.


Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo odvolať súhlas
 2. Právo na prístup
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
 6. Právo na prenosnosť
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 9. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať:
písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie newslettra na príslušnú e-mailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z databázy e-mailovú adresu dotknutej  osoby, ktorá zrušila odber newsletterov, čiže odvolala daný súhlas. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.


Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek
, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Príloha č. 4 - SÚHLAS SO ZASIELANÍM REKLÁM

VYKONÁVANIE PRIAMEHO MARKETINGU ZASIELANÍM REKLÁM PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ POŠTY
(súhlas so zasielaním reklám) 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679


PREVÁDZKOVATEĽ:
                                 

Obchodné meno: V&K s. r. o.
Sídlo:
Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23795/R
IČO: 45 926 077


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


Zodpovedná osoba:
nie je vymenovaná.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie reklamy prostredníctvom elektronickej pošty,
 • zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ fyzickej osobe (príjemcovi).


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba (príjemca Newslettera)


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam osobných údajov
:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • dátum poskytnutia súhlasu do odberu newslettera,
 • kategória ( klient/neklient a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby  so spracúvaním osobných údajov v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách s Vykonávaním priameho marketingu formou zasielania reklám prostredníctvom elektronickej pošty.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)


Zverejňovanie osobných údajov:
: osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu so zasielaním reklamy prostredníctvom elektronickej pošty  a do odvolania súhlasu so  zasielaním elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ fyzickej osobe (príjemcovi) alebo do odhlásenia sa z odberu Newsletterov, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.


Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo odvolať súhlas
 2. Právo na prístup
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
 6. Právo na prenosnosť
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 9. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu


Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.


Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov:
písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie reklám prostredníctvom elektronickej pošty a zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ  na príslušnú e-mailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z marketingovej databázy e-mailovú adresu dotknutej  osoby, ktorá zrušila odber, čiže odvolala daný súhlas.


Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek
, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Príloha č. 5 - REGISTRÁCIA NA WORKSHOPE (súhlas)

REGISTRÁCIA NA WORKSHOPE
(súhlas)

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679


PREVÁDZKOVATEĽ:
                                 

Obchodné meno: V&K s. r. o.
Sídlo:
Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23795/R
IČO: 45 926 077


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


Zodpovedná osoba:
nie je vymenovaná.


Dotknutá osoba zakliknutím políčka vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba zakliknutím políčka vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov súhlas dotknutej osoby.


Účel
spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: registrácia potenciálneho zákazníka na účasť na workshope


Okruh dotknutých osôb
:

 • potenciálny zákazník


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam alebo rozsah osobných údajov
: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa obsahujúca osobný údaj (napr. meno a priezvisko), fakturačná adresa, doručovacia adresa.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) súhlas dotknutej osoby.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

poskytovateľ platformy pre e-shop, poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu, poskytovateľ dátových služieb.


Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)


– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.


Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu alebo do vymazania zákazníckeho účtu, alebo po uplynutí doby 5 rokov od udelenia súhlasu.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.


Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo odvolať súhlas
 2. Právo na prístup
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
 6. Právo na prenosnosť
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 9. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

 • Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.


Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov:
písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ okamžite povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov.  Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.


Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek
, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Príloha č. 6 - MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM - NEWSLETTER

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM 
NEWSLETTER
(oprávnený záujem)

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

 

PREVÁDZKOVATEĽ:                                 

Obchodné meno: V&K s. r. o.
Sídlo:
Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23795/R
IČO: 45 926 077


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Telefónny kontakt: +421 907 159 958
Emailový kontakt: info@faceyogaskatkou.sk
Doručovacia adresa: Centrum I. 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom


Zodpovedná osoba:
nie je vymenovaná.


Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov oprávnený záujem.


Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marketingovým obsahom, obchodných (marketingových ponúk) – Newsletterov  existujúcemu klientovi, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy.  


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba – existujúci klient Prevádzkovateľa (príjemca Newslettera).
 • právnická osoba – existujúci klient Prevádzkovateľa (príjemca Newslettera)
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca Newslettera).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.


Zoznam osobných údajov
:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • kategória ( klient/neklient a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oprávnený záujem.

 
Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Colný úrad, Finančná správa.


Zverejňovanie osobných údajov:
: osobné údaje sa nezverejňujú.


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:
oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu klientovi, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.


Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje do podania námietky dotknutou osobou so zasielaním obchodných ponúk – Newsletterov alebo do odhlásenia sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri,  najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.


Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.


Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo na prístup
 2. Právo na opravu
 3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
 5. Právo na prenosnosť
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 8. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.


Dotknutá osoba má právo namietať
spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.


Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.


Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu
, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.


Prevádzkovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.                                                               


Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek
, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.                                                                             

 

 

Registrácia

Miesto je rezervované až po uhradení zálohy 10€ na číslo účtu, ktoré vám bude zaslané mailom po dokončení registrácie.